BvV #5.27

#5.27

FOTO
Een vrolijke entree van een camping in Houlgate, Normandië –
aan de Franse kust tussen Caen en Le Havre.

MUZIEK
“Mat Lot frans” leek mij een mooie titel voor bij de foto.
Mat lot is een vreemde schrijfwijze voor Madlot,
een matrozendans uit Frankrijk. Andere schrijfwijzen zijn:
Matelotte, Madelot en Maclotte.
Het is een contradans, meestal in 6/8 maat, die voor het eerst
werd beschreven in 1706. In Nederland raakte de dans bekend
rond 1800, en vanaf die tijd komen ook versies voor in 2/4 maat.

PHOTO A cheerful entrance to a campsite in Houlgate, Normandy – on the Rench coast between Caen and Le Havre.

MUSIC
“Mat Lot frans” seemed like a nice title for the photo.
Mat Lot is a strange spelling for Madlot,
a sailor’s dance from France. Other spellings are:
Matelotte, Madelot, and Maclotte.
It is a contradance, usually in 6/8 time, first described in 1706.
The dance became popular in the Netherlands around 1800,
and from that time onwards, versions in 2/4 time also appeared.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.26

#5.26

FOTO
Een grensgeval; met het overschrijden van de grens verandert
de kleur. Grenzen worden vandaag de dag steeds hardere lijnen,
maar het zou vloeiender/vager kunnen en mogen zijn.
De grens tussen asfaltcultuur en natuur, dood en leven,
éénvormig en veelzijdig. Een foto om bij te filosoferen.
Het was een moment stilstaan tijdens een wandeling.

MUZIEK
De melodie “Verbaazing der Natuur” werd gebruikt
bij het lied “de Vleijery”.
Het is een toneellied uit het Zinnespel
“Tieranny van Eigenbaat in het Eiland van Vrijekeur. ” (1680).

PHOTO
A border case; with the crossing of the border the color changes.
Borders are becoming harder lines nowadays,
but it could and should be more fluid/vague.
The border between asphalt culture and nature, death and life,
monotonous and versatile. A photo to philosophize about.
It was a moment of stopping during a walk.

MUSIC
The melody “Verbaazing der Natuur” [amazement about nature]
was used in the song “de Vleijery” [the flattery].
It is a theatrical song from the play
“Tieranny van Eigenbaat in het Eiland van Vrijekeur” (1680)
[tyranny of self-interest (selfishness) on the island of free choice].

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.25

#5.25

FOTO
Al enkele jaren ben ik gefascineerd door de verkleuring van gras.
Meestal zie je dat op een camping. Ik noem deze serie Geel Gras.
Na ca. een week is het gras verkleurd en is er een “afdruk” ontstaan.
Het is vergelijkbaar met een fotogram, waarbij voorwerpen op het fotopapier worden gelegd, belicht worden en na ontwikkeling een wit “schaduw”beeld ontstaat. Het gras is na ongeveer 14 dagen weer groen.

MUZIEK
Hoewel er verwijzingen zijn in de 18e eeuw in de liederenbank naar gras,
zijn er geen muzieknotaties van “Ik ben gezeten al in het gras” en
“Mes chers enfans, vaicy mardy gras”.
Jammer, maar hooi is gedroogd gras. Voila:
“Donder in’t Hooi”, ook wel genaamd “Onweer op ‘t hooi”, “Lekkerbekkie” en “Don Diego” (en verbasterd “Dondigo”). Een Noord-Hollandse melodie vanaf tweede helft 18e eeuw die tot 1952 voorkomt in Wijdenes (West-Friesland).
In de tweede maat komt een melodische figuur voor die ik Hop-sa-sa noem.
Deze melodie frase verschijnt vaak in de horlepiep of hornepipe.

PHOTO
For several years I have been fascinated by the discoloration of grass.
You usually see this on a campsite. I call this series Yellow Grass.
After about a week, the grass has discolored and an “impression” has been created. It is similar to a photogram, where objects are placed on the photographic paper, exposed, and after development a white “shadow” image is created. The grass is green again after about 14 days.

MUSIC
Although there are references in the 18th century in the song database to grass, there are no music notations for “I am sitting in the grass” and “Mes chers enfans, vaicy mardy gras” [“My dear children, here comes Fat Tuesday”]. Too bad, but hay is dried grass. Here you go: “Thunder in the Hay”, also known as “Thunderstorm on the Hay”, “Delicacy” and “Don Diego” (and corrupted “Dondigo”). A North Holland melody from the second half of the 18th century that appears in Wijdenes (West-Friesland) until 1952. In the second bar, there is a melodic figure that I call Hop-sa-sa. This melody phrase often appears in the hornpipe (or in Dutch – corrupted: horlepiep).

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.24

#5.24

FOTO
Donkere wolken pakken zich dreigend samen.
De piratenvlag wappert.
Komen de zeerovers over land ? Kinderspel of . . . ?

MUZIEK
Het was moeilijk een historisch lied over een zeerover te vinden.
Ik zocht met de zoektermen: piraat, zeeschuimer, vrijbuiter,
boekanier, flibustier en corsair. Alleen bij kaper had ik resultaat.
Vanwege copyright valt het prachtige lied “Seeräuber Jenny” (Pirate Jenny) uit de Dreigroschenoper (The Threepenny Opera) (1931)
van Bertold Brecht & Kurt Weill af. De Nederlandse versie
“Zeerover Jenny” (1963) werd gezongen door Corry Brokken.

Uiteindelijk kwam ik uit op: Kapitein Bart (Jean Bart / Jan Baert)
dat prachtig is vertolkt door Alfred Den Ouden. De beginregel is
“Dat Melpomena deze droeve dood beschreyt”.
Het verhaalt over de dood van de kapitein tijdens een aanval door
Engelse oorlogsschepen (kapers) in 1759.
Melpomena is één van de negen Griekse muzen.
Zij is de muze van muziek en dans, specifiek van het treurspel.
Als attribuut heeft ze een tragisch masker in haar hand.
De dramatische melodie past wonderschoon bij de tekst.

[Op de LP Alfred Den Ouden en Kristien Dehollander, (B4) LP Parsifal KLE 4000-121 (1975)
In 2005 uitgegeven als CD “Alfred Den Ouden, Kristien Dehollander – Traditionele Volksmuziek Uit Frans-Vlaanderen” Parsifal 251]

Lotte Lenya Singing “Seeräuber Jenny” (Pirate Jenny)
http://www.youtube.com/watch?v=Ec0clERjQ5A

Zeerover Jenny door Corry Brokken (1963)
http://www.youtube.com/watch?v=-RGCLRlfgG4

PS. Cor op lokale televisie: www.sanderoppad.nl
of: https://weeff.nl/categorie/sander_op_pad_in_west-friesland/

PHOTO
Dark clouds are ominously gathering. The pirate flag is fluttering.
Are the pirates coming over land? A Child’s game or … ?

MUSIC
It was difficult to find a historical song about a pirate. I searched using the keywords: pirate, corsair, freebooter, buccaneer, filbustier, and privateer. Only with the term ‘privateer’ did I find results. Due to copyright, I had to rule out the wonderful song “Seeräuber Jenny” (Pirate Jenny) from The Threepenny Opera (1931) by Bertolt Brecht & Kurt Weill.
The Dutch version “Zeerover Jenny” (1963) was sung by Corry Brokken.

I eventually came across “Kapitein Bart” (Captain Bart / Jean Bart / Jan Baert) beautifully performed by Alfred Den Ouden. The opening line is “Dat Melpomena deze droeve dood beschreyt” which tells the story of the captain’s death during an attack by English warships (privateers) in 1759. Melpomena is one of the nine Greek muses, she is the muse of music and dance, specifically of tragedy. She is depicted holding a tragic mask as an attribute. The dramatic melody perfectly complements the lyrics.

[On the LP Alfred Den Ouden and Kristien Dehollander, (B4) LP Parsifal KLE 4000-121 (1975) Released in 2005 as a CD “Alfred Den Ouden, Kristien Dehollander – Traditional Folk Music from French Flanders” Parsifal 251]

Lotte Lenya Singing “Seeräuber Jenny” (Pirate Jenny) http://www.youtube.com/watch?v=Ec0clERjQ5A

Zeerover Jenny by Corry Brokken (1963) http://www.youtube.com/watch?v=-RGCLRlfgG4

PS. Cor on local television: www.sanderoppad.nl or: https://weeff.nl/categorie/sander_op_pad_in_west-friesland/

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.23

#5.23

FOTO
Een ekster tussen de bloesem, het lijkt wel een Japanse haiku.

MUZIEK
The Magpie is ook bekend als The Maid van H.R. Bishop.
De melodie [RH.111 (ca. 1810)] komt uit het manuscript van
Rev. Robert Harrison (1770 – 1834 at Temple Sowerby, Cumbria).
Dankzij het Village Music Project is het digitaal op internet
beschikbaar. Village Music Project (The tune detectives) >
https://www.village-music-project.org.uk/

PHOTO
A magpie among the blossom,
it almost looks like a Japanese haiku.

MUSIC
The Magpie is also known as The Maid, by H.R. Bishop.
The melody [RH.111 (ca. 1810)] comes from the manuscript of
Rev. Robert Harrison (1770 – 1834 at Temple Sowerby, Cumbria).
Thanks to the Village Music Project,
it is digitally available on the internet.
Village Music Project (The tune detectives)

Temple Sowerby is a village and civil parish in Cumbria,
northern England. During the days of the crusades,
a member of the Knights Templar lived there.
The village’s association with the Knights Templar
gave it the name ‘Temple’.
Sowerby is Viking for “a homestead with poor soil”.

The Poor Fellow-Soldiers of Christ and of
the Temple of Solomon, mainly known as
the Knights Templar, was a French military order of
the Catholic faith, and one of the wealthiest and most
popular military orders in Western Christianity.
They were founded c. 1119, headquartered on
the Temple Mount in Jerusalem, and existed for nearly
two centuries during the Middle Ages. (wikipedia)

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.22

#5.22

FOTO
Vanaf het eerste moment zag ik iets anders dan de werkelijkheid:
een stenen kreeft met een zonnebril.
En als zoiets in je brein zit, is het lastig het niet te zien.

MUZIEK
“Een kreeft is toch een aardig dier, / Evenzoo als zeek’re lieden”
is de beginregel van een lied uit de bundel “Grappig liederen-album”
(ca. 1885) van een anonieme tekstdichter/componist.
Het is een zogenaamd bespiegelend lied waarin mensen vergeleken
worden met dieren. De terugkerende koorzang is:
Evenzo als zekere lieden. Hieronder enkele fragmenten uit de tekst:

Een kreeft is toch een aar-dig dier,
E-ven-zoo als zeek’-re lie-den,
Te-rug-gaan is zijn grootst ple-zier,
E-ven-zoo als zeek’re lie – – den.
Liefst blijft hij heel zijn le-ven thuis,
Voor-uit-gang is zijn groot-ste kruis,

 1. De rups kruipt steeds van oord tot oord,  
  Komt langzaam, maar toch zeker voort.
  Zij houdt met kruipen niet eer op 
  Vóór zij bereikt den hoogsten top,
 2. De spin weeft ijverig haar net,
  Waar zij zich dan in ‘t midden zet.
  De vliegen worden dra haar buit, 
  Zij grijpt ze vast en zuigt ze uit, 

PHOTO
From the first moment, I saw something different from reality:
a stone lobster with sunglasses. And once something like that
is in your brain, it’s hard not to see it.

MUSIC
“A lobster is indeed a nice animal, Just like certain people”
is the opening line of a song from the collection
“Funny song album” (ca. 1885) by an anonymous lyricist/composer.
It is a reflective song which compare people to animals.
The chorus is: Just like certain people.
Here are some excerpts from the text:

A lobster is indeed a ni-ce animal,
Just like cer-tain peo – ple,
Going back is his greatest plea-sure,
Just like certain peo – ple.
He prefers to stay home all his life,
Progress is his greatest cross,

The caterpillar crawls from place to place,
She moves slowly but surely.
She does not stop crawling,
Until she reaches the highest peak,

The spider diligently weaves her web,
Where she then sits in the middle.
The flies quickly become her prey,
She grabs them and sucks them dry.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.21

#5.21

FOTO
Het is altijd weer fascinerend hoe de natuur de cultuur overwoekert.
Dit maal een ongebruikt betegeld plein. Maar ik denk ook aan
de piramides in Midden-en Zuid Amerika, kasteelruïnes enzovoorts.
Het is een kwestie van tijd, maar soms gaat het verbazingwekkend snel: een paar jaar verder en het één en ander is verdwenen.
“Het zachte overwint het harde” is een uitspraak van
de Chinese filosoof Lau Tse (Lao Zi/ Lau Tzu / 6e of 5e eeuw v. Chr.)
in het boek Tao Te Ching.
Dichteres Henriette Roland Holst ( 1869 – 1952) formuleerde het als volgt:

De zachte krachten zullen zeker winnen
in ‘t eind – dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zo ‘t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

Uit: Verzonken grenzen (1918)

MUZIEK
Johann Adam Hiller (1728 – 1804) componeerde de melodie “Ohne Lieb und ohne wein” die in Nederland ook populair was onder verschillende titels, zoals air en aria. Behalve instrumentale versies werd de melodie ook gebruikt voor het lied De Schoonmaakster, met de beginregel: Ik zit hier op de stoep en wacht, in de bundel Volks-Liedjens. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van ‘t Algemeen. (1789). Als dansmelodie is het op Terschelling bekend als “Zwart laat hem scheren”

[http://www.youtube.com/watch?v=4RntiR1FJWI]

Hiller, ook wel Hüller, was een actieve organisator. Hij gaf in 1759 het eerste Duitse muziektijdschrift Der musikalische Zeitvertreib uit. Vanaf 1771 leidde Hiller een opleiding voor zangkunst te Leipzig, die beroemde zangeressen heeft opgeleid. Hij was behalve componist ook dirigent en organiseerde concerten o.a. in Leipzig.

PHOTO
It is always fascinating how nature overtakes culture. This time,
an unused tiled square. But I also think of the pyramids in Central
and South America, castle ruins, and so on. It’s a matter of time,
but sometimes it happens surprisingly fast: a few years later and
certain things have disappeared. “The soft overcomes the hard”
is a saying by the Chinese philosopher Lao Tzu (6th or 5th century BC) in the book Tao Te Ching. Poet Henriette Roland Holst (1869 – 1952) formulated it as follows:

The soft forces will certainly win
in the end – this I hear as an intimate whisper
inside me: if it were to be silent, all light would darken
all warmth would freeze inside.

From: Sunken borders (1918)

MUSIC
Johann Adam Hiller (1728 – 1804) composed the melody
“Ohne Lieb und ohne wein,” which was also popular in the Netherlands under various titles, such as an air and aria.
Apart from instrumental versions, the melody was also used
for the song “De Schoonmaakster,” with the opening line:
I sit here on the doorstep and wait, in the collection of Folk Songs.
Published by the Society: for the Benefit of All. (1789).
As a dance melody, it is known on Terschelling as
“Zwart laat hem scheren”

[http://www.youtube.com/watch?v=4RntiR1FJWI]

Hiller, also known as Hüller, was an active organizer.
In 1759, he published the first German music journal Der musikalische Zeitvertreib. From 1771, Hiller led a training program
for vocal art in Leipzig, which trained famous female singers.
Besides being a composer, he was also a conductor and
organized concerts in Leipzig.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.20

#5.20

FOTO
De lichtvlek op de muur is het tegenovergestelde van een
schaduw van het verkeersbord. Je wordt even op het verkeerde been
gezet door de gelijke vormen en het perpectief in de foto.
Ook de standaard Europese kijk/leesrichting van links naar rechts
verbindt het bord met de lichtvlek.
Kortom een ogenblik van verwarring.

MUZIEK
Ik kon niets vinden wat naar mijn idee iets te maken had
met schaduw. Dus zelf aan de slag met als uitgangspunt de letters:
a van anti, de es, c, h, a, d van Schaduw, de u vertaald naar ut = do = c en de w is in het alfabet drie plaatsen verder dus een terts.
Op zich is het een truukje, maar daarna moet je toch op je gevoel verder. En zo ontstonden drie stukjes.
Na afloop kreeg ik een associatie met filmmuziek voor een dreigende film, die zich afspeelt in een steegje, bij flikkerende lantarenlicht;
maar elke steeg komt tenslotte weer uit op een fraaie straat:
de boulevard. Eind goed, al goed.

PHOTO
The light spot on the wall is the opposite of a shadow of
the traffic sign. You are momentarily misled by the similar shapes
and perspective in the photo.
The standard European viewing/reading direction from left
to right also connects the sign with the light spot.
In short, a moment of confusion.

MUSIC
I couldn’t find anything that, in my opinion, had to do with shadow.
So, I started working with the letters: a from anti, the es, c, h, a, d
from shadow, the u translated to ut = do = c and the w is three
places further in the alphabet so a third. It’s a little trick,
but then you have to continue based on your feeling.
And so, three pieces were created.
Afterwards, I got an association with film music for a
threatening movie scene, set in an alley, with flickering
lantern light; but every alley eventually leads to a beautiful
street: the boulevard. All’s well that ends well.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.19

#5.19

FOTO
Het is voorjaar in de plaatselijke kinderboerderij:
lammetjes, jonge eendjes en een indrukwekkende pauw.
Wat is de natuur toch onnavolgbaar mooi.

MUZIEK
Pauwstaart is een tekst van G.J. Vos – hoofdonderwijzer te Amsterdam. Gemaakt op een melodie van onbekende oorsprong uit een Amerikaanse liedbundel.
Gepubliceerd in: Ernst en Scherts,
vier en twintig zangstukjes voor de Nederlandsche jeugd. (1870).
De liedtekst gaat over een arrogante man van gegoede stand,
die vindt dat anderen hem koninklijk moeten behandelen.
Op de eenvoudige melodie schreef ik een variatie.

PHOTO It is spring at the local children animal playground.
There are lambs, ducklings, and an impressive peacock.
Nature has its truly unparalleled beauty.

MUSIC Pauwstaart (peacock tail) is a text by G.J. Vos – headmaster
in Amsterdam. Set to a melody of unknown origin from
an American songbook. Published in: Ernst en Scherts,
twenty-four songs for the Dutch youth. (1870)The song lyrics are about an arrogant man of high status who believes others should treat him like royalty. I wrote a variation on the simple melody.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.18

#5.18

FOTO
DIt hek staat op de dijk aan het IJsselmeer in het Zuiderzeemuseum.
Het bijzondere van dit hek is het kleine formaat. De functie is het tegenhouden van schapen op het smalle pad van het dijkje. Het lijnenspel van hekken boeit mij al jaren. Volgende week start mijn foto-tentoonstelling in Het Bakkerijmuseum te Medemblik, waar dan ook hekken van suikerwerk te koop zijn. Mijn boek met documentatie over dit onderwerp: Het Houten Hekken Verhaal is verkrijgbaar bij Uitgeverij Drie Koningen.

MUZIEK
Den Poldersen Dijk komt uit het Handschrift MusicqBoek 1740 nr. 90. Deze melodie komt oorspronkelijk uit Frankrijk en heeft daar de titel: Pourquoi vous plaignez-vous. De oudste Nederlandse bron is het handschrift Hanekuijk (1703) met de titel, Waerom verlaet gij mij. De melodie komt ook voor onder de titels: De Graaf van Hollant, Marsch, Mars van de jonge Prins van Vriesland en Marleburgse March.
Vaak was een dergelijke mars het ‘handelsmerk’ van een regiment.

PHOTO
The gate is located on the dike by the IJsselmeer in the Zuiderzee Museum. The special thing about this gate is its small size. Its function is to prevent sheep from entering the narrow path of the dike. I have been fascinated by the pattern of gates for years.
Next week my photo exhibition will start at The Bakery Museum in Medemblik, where gates made of sugar are also available for sale.
My book with documentation on this subject: Het Houten Hekken Verhaal [The Wooden Gate Story] is available from Publisher Drie Koningen.

MUSIC
“Den Poldersen Dijk” comes from the Manuscript Music Book 1740 No. 90. This melody originally comes from France and is titled: “Pourquoi vous plaignez-vous”. The oldest Dutch source is the Hanekuijk manuscript (1703) with the title, “Waerom verlaet gij mij” [Why do you leave me?]. The melody also appears under the titles: “De Graaf van Hollant”, “Marsch”, “Mars van de jonge Prins van Vriesland” and “Marleburgse March”.
Often, such a march was the ‘trademark’ of a regiment.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above