BvV #5.17

#5.17

FOTO
Het is fascinerend hoe het rechte riet door het water vervormd tot
kromme lijnen met uitstulpingen.
Ik word er een beetje filosofisch van,
denkend aan recht en krom.

MUZIEK
‘Boerinnetje, als gij gaat water halen’ is een melodie
die in twee basisvormen voorkomt in de 17e eeuw.
Ik heb ze achter elkaar gezet.
Het ‘waterig’ effect wordt in het arrangement versterkt
door de marimba. De titel is de beginregel van een liefdeslied.

PHOTO 
It is fascinating how the straight reeds are distorted into 
curved lines with bulges when they move through the water. 
It makes me become a bit philosophical,
thinking about straight and curved lines.

MUSIC 
‘Boerinnetje, als gij gaat water halen’ is a melody 
that occurs in two basic forms in the 17th century. 
I have placed them consecutively.
The ‘watery’ effect is reinforced in the arrangement
by the marimba. 
The title is the opening line of a love song.

.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.16

#5.16

FOTO
Symmetrie hoort bij mensen. Het meisje met het meest symmetrische gezicht wordt als mooiste gekozen. Deze foto maakte ik in eerste instantie vanwege de twee ramen en de twee stoelen. Bij nadere beschouwing zijn er ook nog twee luchtgaten in de gevel en twee paaltjes voor het huis. Het huisnummer is 22, met als tegenwicht twee bloempotten met paarsblauwe bloempjes.
Achter elk raam staan bloempotten, een herhaling.

MUZIEK
Bestaat er symmetrie in de muziek ?
Gespiegelde melodie of herhaling heeft een dergelijk effect.
De Forlana heeft een bijzonder herhalingssysteem:
Een motief van twee maten wordt herhaald en deze vier maten wordt twee keer gespeeld. Dit systeem komt met verschillende motiefjes vier keer of vaker voor per totale melodie. Een studie over deze vorm is het boek Forlana, een uitgave van onze Uitgeverij Drie Koningen. Een ander herhalingssysteem is de Bergamasco. Ik schreef in deze stijl Forlana Frivool.

PHOTO

Symmetry is a characteristic in humans. The girl with the most symmetrical face is chosen as the most beautiful. Initially I took this photo because of the two windows and two chairs. Upon closer inspection, there are also two air vents in the facade and two poles in front of the house. The house number is 22, balanced by two flower pots with purple-blue flowers. Behind each window are flower pots, a symetric repetition.

MUSIC
Does symmetry exist in music? Mirrored melody or repetition has a similar effect. The Forlana has a special system of repeats. A motif of two bars is repeated, and then these four bars are played twice. This system occurs with different motifs four times or more per total melody. A study on this form is the book Forlana, published by our publisher Drie Koningen. Another repetition system is the Bergamasco. I wrote Forlana Frivool in this style.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.15

#5.15

FOTO
Als je een moeder eend met pulletjes ziet, weet je dat het lente is.

MUZIEK
De Lente – een klassiek klinkende melodie uit de bundel
‘Divert de Musique’ (1778). In de Amsterdamse liedbundel
“De zang-godin aan’t Y” (1755) is de beginregel:
Lieve lente, wat al dingen,
Offert gij de stervelingen

Het is opvallend dat melodieën in de tweede helft van de 18de eeuw
vooral gebaseerd zijn op drieklanken/akkoorden.
Ik voegde een vereenvoudiging toe aan het origineel.

PHOTO
If you see a mother duck with ducklings, you know it’s spring.

MUSIC
The Spring – a classic-sounding melody from the collection
‘Divert de Musique’ (1778). In the Amsterdam songbook
“De zang-godin aan’t Y” (1755), the opening line is:
Dear spring, what things you offer us mortals. 
It is striking that melodies in the second half of the 18th century
are mainly based on triads/chords.
I added a simplification to the original.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.14

#5.14

FOTO
Dichte Gaten is een langlopend thema in mijn fotografie.
Het lijkt in tegenspraak met zichzelf.
Wat eens een opening was – is dichtgemaakt.
Toch zal het een reden hebben.
Details, zoals het alarmnummer 1-1-2, doen mij glimlachen.

MUZIEK
In “Der Fluyten Lust-hof” (1649) van Jacob van Eyck vond ik de melodie ALLARM. Vanuit mijn raam kijk ik op de Zuiderkerk-toren, waar behalve een prachtig carillon
ook een kamer is waar vroeger de wacht verbleef.
Zijn taak was om er op te letten of er brand in de stad was,
of in oorlogstijd, de vijand naderde.
De torenwachter blies in geval van onraad de trompet: Alarm !!!
Het arrangement bestaat uit: de originele melodie, een variatie met meer noten, een variatie met een minimaal aantal noten en tot slot nogmaals het origineel.

PHOTO
Closed holes is a recurring theme in my photography.
But this one seems seems to be a contradiction. 
What was once an opening has been closed off.
Yet there will be a reason behind it. 
Details, such as the emergency number 1-1-2, make me smile.

MUSIC
In “Der Fluyten Lust-hof” (1649) by Jacob van Eyck,
I found the melody ALLARM.
From my window, I can look out at the Zuiderkerk tower.
Beside a beautiful carillon, there is also a room where the guard used to stay. His task was to watch for fires in the city, or in times of war
the approach of the enemy.
In case of danger, the tower guard would blow the trumpet: Alarm!!!
The arrangement consists of the original melody, a variation with more notes, a variation with a minimal number of notes and to finish with the original tune once again.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.13

#5.13

FOTO
Een pijl op straat in een stenen stad; onderdeel van een kinder-speurtocht. Ik nam de foto impulsief, maar bij nadere beschouwing word ik filosofisch.
Is de wegwijzer een vluchtweg uit het steen naar de natuur ?

MUZIEK
Met de zoekterm “steen” kwam ik op de liedmelodie “Zeg Pelgrim, ziet gij dezen steen”. De melodie wordt voor het eerst genoemd in 1828 in Zeeuwsch Liedeboek
bij het lied: HET GRAF DER TWEE GELIEVEN. – ROMANCE.
Het lied beschrijft de liefde van een meisje en haar vriend,
maar haar vader vervloekt hun liefde.
Uit verdriet sterft zij en bij het graf blaast ook haar vriend de laatste adem uit.
Een instrumentale versie komt voor in Deelman Melogids (nr. 387) (1893).

PHOTO
An arrow on the street in a stone city; part of a children’s treasure hunt. I took the photo impulsively, but upon closer examination,
I became philosophical.
Is the signpost an escape route from the stone to nature ?

MUSIC
With the search term “stone,” I came across the song melody
“Say Pilgrim, do you see this stone”.
The melody is first mentioned in 1828 in the Zeeuwsch Songbook
in the song: THE GRAVE OF THE TWO LOVERS. – ROMANCE.
The song describes the love of a girl and her friend,
but her father curses their love.
Out of sorrow, she dies and at the grave,
her friend also breathes his last breath.
An instrumental version appears in Deelman Melogids (no. 387) (1893).

In the 1950s/1960s, recordings were made by W.D. Scheepers and
Ate Doornbosch in the province of Groningen (Wagenborgen, Hoogkerk, Musselkanaal, Winschoten, Ter Apel, Hartwerd, Nieuwe Pekela, Veendam, and finally in Westerbork (1970).
I have notated three versions back to back.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.12

#5.12

FOTO
Dit raadsel-achtige huis met dichtgemetselde ramen stond te koop.
De foto past in mijn serie DICHTE GATEN.

MUZIEK
De ramen lijken organisch gesloten, daarom is de Air, Dicht Gegroeid toepasselijk. De melodie komt maar éénmaal voor in de Liederencollectie van het Meertens Instituut. Ze staat in de uitgave Hollandsche Schouburgh uit 1712.
Het bijzondere is de structuur van zes maten, zowel voor het A- als het B-deel.
Deze zeldzame vorm komt in de 18e eeuw zo nu en dan voor. De meest gangbare vorm is de structuur van tweemaal 8 maten.

PHOTO
This enigmatic house with bricked-up windows was for sale. 
The photo fits into my series CLOSED GAPS.

MUSIC 
The windows appear organically closed, which is why the tune (Air), ‘Thoroughly Overgrown’ is appropriate. The melody appears only once in the Song Collection of the Meertens Institute. 
It is included in the publication Hollandsche Schouburgh from 1712.
 The unique aspect is the structure of six bars, both for the A and B parts.  This rare form occurs very occasionally in the 18th century. 
The most common form is the structure of sixteen bars, repeated twice.

.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.11

#5.11

FOTO
De klapstoel lijkt zich te verstoppen tussen het bamboe. Wat mij intrigeert zijn de groene lijnen van het bamboe en de ruitjes van de stoel, die met zijn antraciet-kleur dichtbij het grijsgroen komt van de bladeren op de grond.
Gefotografeerd in de bamboe-tuin te Schellinkhout, waar tientallen bamboesoorten staan.

MUZIEK
Country Gardens is de oorspronkelijke titel van een liedje dat later bekend is geworden als: In A English Country Garden. Het werd opgetekend door Cecil Sharp naar de uitvoering op concertina van volksmuzikant William Kimber in 1907. Deze dansdeun was in de 19de eeuw populair bij Morris-dansers in de Cotswold regio. De melodie komt voor het eerst voor in “Quaker’s Opera” (1728) van Thomas Walker, een parodie op de bekende “The Beggar’s Opera”.
De Australische componist Percy Grainger bewerkte de melodie voor piano in 1918. Het werd zo een populaire melodie, mede door uitvoering van de popzanger Jimmie F. Rodger in 1962 met de titel “English Country Garden”.

Ik hou van contrasten: tegenover de Aziatische bamboe staat de Engelse tuin met bloemen.

PHOTO
The folding chair seems to be hiding among the bamboo.
What intrigues me are the green lines of the bamboo and the diamond pattern of the chair, which with its anthracite colour comes close to the grey-green of the leaves on the ground.Photographed in the bamboo garden at Schellinkhout, where dozens of bamboo species thrive.

MUSIC
“Country Gardens” is the original title of a song that later became known as “In an English Country Garden.” It was transcribed by Cecil Sharp from a performance on the concertina by folk musician William Kimber in 1907.
This dance tune was popular among Morris dancers in the Cotswold region in the 19th century. The melody first appeared in “Quaker’s Opera” (1728) by Thomas Walker, a parody of the famous “The Beggar’s Opera.”
Australian composer Percy Grainger arranged the melody for piano in 1918. It became a popular tune, partly due to the performance by pop singer Jimmie F. Rodger in 1962 under the title “English Country Garden.”

I love contrasts: opposite the Asian bamboo stands the English garden with flowers.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.09

#5.09

FOTO
In Enkhuizen moeten bomen plaats maken voor een vakantiepark.
Ze worden achteloos versnipperd; wat een toekomst.

MUZIEK
Ik kon geen melodie vinden met een verwante titel, dus schreef ik zelf een deuntje met de titel ‘Houtsnippers’. Maar dan wel voor houtblazers: hobo, clarinet en fagot.

PHOTO
In Enkhuizen, trees have to make way for a holiday park.
They are carelessly shredded; what a future.

MUSIC
I couldn’t find a melody with a related title,
so I composed a tune myself with the title’Wood Chips’.
Solely for the woodwind instruments: oboe, clarinet, and bassoon.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.10

#5.10

FOTO Tegenstrijdig: De schaduw heeft een tegengestelde richting ten opzichte van het riet.

MUZIEK
In de verzameling Hollandse Boerenliedjes staat de titel “Lest mael in t’ riet “. In modern Nederlands “Laatst in het riet”, waarmee waarschijnlijk een romantisch avontuur wordt bedoeld tijdens een tochtje met een roeiboot.
De melodie is beter bekend onder de titel: Laatstmaal in het rijzen.
Deze titel komt van de beginregel van een lied dat in “Den Italiaenschen Quacksalver, …etc” (1694) staat.
De titel van onze versie is vermoedelijk een verbastering.

PHOTO
Contradiction- the shadow falls in the opposite direction of the reeds.

MUSICIn the collection of Dutch farmers’ songs, the title “Lest mael in t’ riet” can be found.In modern Dutch it would be “Laatst in het riet”, [Lately in the reed] likely referring to a romantic adventure during a rowing boattrip.The melody is better known under the title: Laatstmaal in het rijzen.This title comes from the opening line of a song found in “The Italian Quack, etc.” (1694). The title of our version is likely a corruption.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.08

#5.08

FOTO
Tussen Marseille en Nice ligt in het binnenland het plaatsje
Sillans – La Cascade.
De boom neemt wraak op het – ooit aan zijn stam getimmerde – bord.
Let op de rode lippen en ogen.

MUZIEK
“Wonderbaer was den boom” is de wijs-aanduiding en eveneens de begintekst van het lied “Cruys wonder” van de Vlaamse auteur Justus de Harduyn (1582 – 1636) in de liedbundel: Den Gheestelijcken NACHTEGAEL…. etc. (1634).
De melodie is beter bekend als Cecilia, en komt later ook voor in een Italiaanse bron en is in Playford’s Dancing Master (Engeland) bekend als Italian Rant. De melodie (met verschillende titels) is vaak gebruikt voor liedteksten in de periode 1631 – 1852.

PHOTO
Located inland between Marseille and Nice lies the small village of Sillans – La Cascade. The tree takes revenge on the sign that was once nailed to its trunk. Notice the red lips and eyes.

MUSIC “Wonderbaer was den boom” is the tune indication and also the opening lyrics of the song “Cruys wonder” by the Flemish author Justus de Harduyn (1582 – 1636).

It can be found in the songbook: Den Gheestelijcken NACHTEGAEL…. etc. (from 1634).The melody is better known as Cecilia, and later appears in an Italian source as well as in Playford’s Dancing Master (England) here known as an Italian Rant. The melody (with different titles) has often been used for song lyrics in the period 1631 – 1852.

.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above