BvV #1.04

#1.04


FOTO
Een zonnevlek, reflektie van zonlicht van een raam in de schaduw op een graspolletje. Ik schreef er een filosofische tekst bij.

een lichtpuntje
er is hoop
tussen stenen en beton
toch een sprietje groen
een mooi voorbeeld van moeder natuur

MUZIEK
Ik schreef een variatie op het bekende kinder-dansliedje
Groen is ‘t gras.

PHOTO
Sunlight reflected from a window on to a clump of grass.
I wrote a philosophical passage to accompany it:

MUSIC: Greenland Street
The following information has been extracted from the collection of songs: There are 121 songs with these lyrics. The oldest can be found in the collection of songs by Antonis van Butevest (ca. 1590).
Sound recordings made by Ate Doornbosch in the 20th century are limited to the first stanzas. Some of the recordings actually contain roaming stanzas from Antwerp’s Liedboek (song book).
More information can be found on the following website:
http://www.benhartman.nl/tekst-en-uitleg/groenelandse-straatje/

BvV #1.03

#1.03


FOTO
Een uitgestorven straat als gevolg van de Covid-19 maatregelen.
Leeg als een vroege zondagochtend, vervuld met een kale saaiheid vreugdeloos, ondanks de zon.Het doet verlangen naar het verleden èn een veranderde toekomst.

MUZIEK
Groenelandse straatje
informatie van de Liederenbank: Er zijn 121 liederen met deze tekst.
De oudste publicatie staat in de Liedbundel van Antonis van Butevest (ca. 1590) Geluidsopnamen in de 20e-eeuws, opgetekend door Ate Doornbosch e.a., beperkt zich tot de eerste strofe. Sommige opnamen bevatten bovendien een zwerfstrofe uit het Antwerps Liedboek.
Meer informatie is te vinden op de website:
http://www.benhartman.nl/tekst-en-uitleg/groenelandse-straatje/

PHOTO
An empty street as a result of the Covid-19 regulations, as empty as one to be found early on a Sunday morning Thanks to the lack of sun the street is filled with an atmosphere of bare and boring sadness.
It makes one yearn for the past and a changed future.

MUSIC: Greenland Street
The following information has been extracted from the collection of songs: There are 121 songs with these lyrics. The oldest can be found in the collection of songs by Antonis van Butevest (ca. 1590).
Sound recordings made by Ate Doornbosch in the 20th century are limited to the first stanzas. Some of the recordings actually contain roaming stanzas from Antwerp’s Liedboek (song book).
More information can be found on the following website:
http://www.benhartman.nl/tekst-en-uitleg/groenelandse-straatje/

BvV #1.02

#1.02

FOTO
In het Streekbos, dat op de grens ligt van Enkhuizen en Grootebroek,
kwam ik deze verwarrende situatie tegen.
Een keuzeprobleem, iets wat vaker voorkomt:
Kies je voor het rechte pad of voor de slingerweg ?
Waar het naar toe leidt is onzeker, net zo als de toekomst.

MUZIEK
Dit is een bewerking in de stijl van een Ierse Jig van het
populaire en sentimentele “Een karretje dat op de zandweg reed”.
Het werd in de 19e eeuw gecomponeerd door arts-musicus J.J. Viotta (1848-1933) op een tekst van J.P. Heije (1809-1876).

PHOTO
I came across this confusing situation in the local woods which forms the boundary between Enkhuizen and Grootebroek.
A question of choices, something which occurs frequently.
Do you choose to follow the path on the right, or the windy path on the left? Where it leads you is unsure, as is the future.

MUSIC
This is a composition in the style of the Irish jig from the popular and sentimental ‘Een karretje dat op de zandweg reed’ (a cart that drove on the sand path). It was composed in the 19th century by the professor of music J.J.Viotta (1848 – 1933) for the lyrics of the song written by J.P Heije (1809 – 1876).

BvV #1.01

#1.01

Beste kijkers en luisteraars

Dit is de eerste aflevering van Buro van Verwondering
De foto en het muziekarrangement zijn van Cor van Sliedregt

Geniet ervan.
Met vriendelijke groet
Cor van Sliedregt

FOTO
Vervuiling. Het begin van een nieuw tijdperk.

MUZIEK
Blauwkapje is een variatie op het kinderliedje Roodkapje.

Dear viewers and listeners

This is the very first episode from
Buro van Verwondering (Office of Wonders).
The photo and accompanying musical arrangement
are from Cor van Sliedregt.

Enjoy!
Cor van Sliedregt

PHOTO
Pollution. The beginning of a new era.

MUSIC
Blue Hood is a variation on the theme of the children’s song Little Red Riding Hood.

a. WHAT’S IN A NAME?

WHAT’S IN A NAME?

Mijn roepnaam is Cor, een afkorting, zoals gebruikelijk in Nederland. Voluit is mijn naam Cornelis.

De naam Cornelius komt waarschijnlijk van het Latijnse woord cornu (hoorn) en betekent “de gehoornde”. Deze verklaring komt al bij Plutarchus voor; een Griekse schrijver (45 – c.125 na Chr.). Een ander verklaring is “zo sterk als een hoorn” of “kampioen”.

BEROEMDHEDEN
Beroemd is Cornelius Scipio, Africanus maior, de overwinnaar van Hannibal, de Carthaagse veldheer die in 201 voor Christus met olifanten over de Alpen trok in de Tweede Punische Oorlog. De dochter van Cornelius Scipio heette Cornelia.

In de Bijbel: Handelingen 10: 01 Samenvatting: Officier Cornelius is een rechtvaardig en gelovig man. Hij is niet joods, maar ziet een engel van God zijn huis binnenkomen. Hij moet Petrus vertellen over deze verschijning. Door Cornelius gaat Petrus beseffen dat God geen onderscheid maakt tussen joden en niet-joden. Jezus is voor alle mensen gestorven.

Paus Cornelius (Rome – Civitavecchia. A.D. 253) was de 21ste Katholieke Paus en is heilig verklaard. Hij was paus van 251 tot 253, het jaar waarin hij door keizer Tebonianus Gallus verbannen werd en door ontberingen of door onthoofding stierf. Zijn gedenkdag is 16 september. Hij is beschermheilige van boeren en het rundvee. Bij kramp, zenuw- , oog- en oorkwalen, overspannenheid en epilepsie (de Corneliusziekte) vraagt men hem om steun. Een volksnaam van de heilige Cornelius is in Brabant: ´Sint Knillis´.

VERSPREIDING
In Vlaanderen komt de naam al voor in de 12e eeuw. Pas in de 15e eeuw komt de naam in de Noordelijke Nederlanden steeds meer voor en in de 16e eeuw in Friesland. In de 16e en 17e eeuw kwam de naam in Engeland in gebruik door Engelsen die vanwege geloofsvrijheid naar Holland waren gevlucht en terugkeerden.

Op het Deense eiland Amager, dat ten Zuiden van Kopenhagen ligt, vestigden zich vroeger veel Hollandse kooplieden. Daar komt de naam voor in de vorm Crilles en de familienaam Crillesen. Vergelijk Krelis en Cornelissen (achternaam).

NAAM-VARIANTEN
Varianten van Cornelis zijn: Kornelis, Cornelius, Kornelius, Cornilius, Cornelus, Cornelio, Kornelisz, Cornell, Cornel. In afgekorte vorm: Kees, Cees, Corneel, Korneel, Niels

Bij burgers is Cor of Kees gebruikelijk, bij boeren was het Knelis, Krelis of Nelis. Een klein kind noemt men Corretje. De vrouwelijke vorm is Cornelia (deftig), Corrie, Corry of Neel, Nellie (dagelijks gebruik).

BUITENLAND
In het Engels is het Neel, Neil, Neely
In het Frans is het Cornelis.

SLIEDREGT
Mijn achternaam is: van Sliedregt, letterlijk betekent dat “uit Sliedregt” Sliedrecht is een stad in Zuid-Holland, en wordt iets anders geschreven. Het woord is een samenstelling van Slie en dregt. Slie is een water en dregt betekent een doorwaadbare plaats of overtoom.

Slie komt van het Germaans sliwa en is te vergelijken met Schlei in Schleswig-Holstein, slijm en slijk. In het Middelnederlands van de late Middeleeuwen betekent slie zeelt (een vissoort).

Dregt wordt op allerlei manieren geschreven : drecht, tright, trigt;
en komt voor in vele plaatsnamen. De bekendste zijn Atrecht (Arras), Utrecht, Dordrecht en Maastricht. De streek Drechterland ligt vlak bij mijn huidige woonplaats Enkhuizen.

In de Statenbijbel van de familie uit 1637 wordt (in de namenlijst) de familienaam op verschillende manieren geschreven: Van Sliedrecht, van sliederecht en van Sliedregt.

WHAT’S IN A NAME ?
My nick name is Cor, an abbreviation, as usual in the Netherlands. My full name is Cornelis.

The name Cornelius probably comes from the Latin word cornu (horn) and means “the horned one”. This explanation can already be found with Plutarch; a Greek writer (45 – c.125 AD). Another explanation is “as strong as a horn” or “champion”.

CELEBRITIES
Famous is Cornelius Scipio, Africanus maior, the victor over Hannibal, the Carthaginian general who crossed the Alps with elephants in 201 BC in the Second Punic War. Cornelius Scipio’s daughter was called Cornelia.

In the Bible: Acts 10:01 Summary: Officer Cornelius is a righteous and believing man. He is not Jewish, but sees an angel of God enter his house. He must tell Peter about this apparition. Through Cornelius, Peter comes to realise that God does not distinguish between Jews and non-Jews. Jesus died for all people.

Pope Cornelius (Rome – Civitavecchia. A.D. 253) was the 21st Catholic Pope and canonized. He was pope from 251 to 253, the year in which he was exiled by Emperor Tebonian Gallus and died of hardship or beheading.

His memorial day is September 16. He is the patron saint of farmers and cattle. In case of cramps, nerves, eye and ear ailments, overstrain and epilepsy (Cornelius disease) he is asked for support.

A popular name of Saint Cornelius is in Brabant: ‘Sint Knillis’.

SPREAD
In Flanders, the name already occurs in the 12th century. Only in the 15th century does the name appear more and more in the Northern Netherlands and in the 16th century in Friesland. In the 16th and 17th centuries, the name came into use in England by Englishmen who had fled to Holland for religious freedom and then returned.

Many Dutch merchants used to settle on the Danish island of Amager, south of Copenhagen. There the name occurs in the form Crilles and the family name Crillesen. Compare Krelis and Cornelissen (surname).

NAME VARIANTS
Variants of Cornelis are: Kornelis, Cornelius, Kornelius, Cornilius, Cornelus, Cornelio, Kornelisz, Cornell, Cornel. In abbreviated form: Kees, Cees, Corneel, Korneel, Niels. Cor or Kees is common among citizens, while among farmers it was Knelis, Krelis or Nelis.  A small child is called Corretje.

The feminine form is Cornelia (genteel), Corrie, Corry or Neel, Nellie (daily use).

ABROAD
In English it’s Neel, Neil, Neely.
In French it’s Cornelis.

SLIEDREGT
My surname is: van Sliedregt, which literally means “from Sliedregt”
Sliedrecht is a city in South Holland, and is spelt slightly differently.
The word is a compound of Slie and dregt.
Slie is a water and dregt means a ford or crossing.

Slie comes from the Germanic sliwa and can be compared with Schlei in Schleswig-Holstein, slime and sludge. In the Middle Dutch of the late Middle Ages, slie means tench (a species of fish).

Dregt is written in various ways: drecht, tright, trigt; and occurs in many place names. The best known are Atrecht (Arras), Utrecht, Dordrecht and Maastricht. The Drechterland region is close to my current hometown of Enkhuizen.

In the Statenbijbel of the family from 1637 (in the list of names) the family name is written in different ways: Van Sliedrecht, van sliederecht and van Sliedregt.