a. WHAT’S IN A NAME?

WHAT’S IN A NAME?

Mijn roepnaam is Cor, een afkorting, zoals gebruikelijk in Nederland. Voluit is mijn naam Cornelis.

De naam Cornelius komt waarschijnlijk van het Latijnse woord cornu (hoorn) en betekent “de gehoornde”. Deze verklaring komt al bij Plutarchus voor; een Griekse schrijver (45 – c.125 na Chr.). Een ander verklaring is “zo sterk als een hoorn” of “kampioen”.

BEROEMDHEDEN
Beroemd is Cornelius Scipio, Africanus maior, de overwinnaar van Hannibal, de Carthaagse veldheer die in 201 voor Christus met olifanten over de Alpen trok in de Tweede Punische Oorlog. De dochter van Cornelius Scipio heette Cornelia.

In de Bijbel: Handelingen 10: 01 Samenvatting: Officier Cornelius is een rechtvaardig en gelovig man. Hij is niet joods, maar ziet een engel van God zijn huis binnenkomen. Hij moet Petrus vertellen over deze verschijning. Door Cornelius gaat Petrus beseffen dat God geen onderscheid maakt tussen joden en niet-joden. Jezus is voor alle mensen gestorven.

Paus Cornelius (Rome – Civitavecchia. A.D. 253) was de 21ste Katholieke Paus en is heilig verklaard. Hij was paus van 251 tot 253, het jaar waarin hij door keizer Tebonianus Gallus verbannen werd en door ontberingen of door onthoofding stierf. Zijn gedenkdag is 16 september. Hij is beschermheilige van boeren en het rundvee. Bij kramp, zenuw- , oog- en oorkwalen, overspannenheid en epilepsie (de Corneliusziekte) vraagt men hem om steun. Een volksnaam van de heilige Cornelius is in Brabant: ´Sint Knillis´.

VERSPREIDING
In Vlaanderen komt de naam al voor in de 12e eeuw. Pas in de 15e eeuw komt de naam in de Noordelijke Nederlanden steeds meer voor en in de 16e eeuw in Friesland. In de 16e en 17e eeuw kwam de naam in Engeland in gebruik door Engelsen die vanwege geloofsvrijheid naar Holland waren gevlucht en terugkeerden.

Op het Deense eiland Amager, dat ten Zuiden van Kopenhagen ligt, vestigden zich vroeger veel Hollandse kooplieden. Daar komt de naam voor in de vorm Crilles en de familienaam Crillesen. Vergelijk Krelis en Cornelissen (achternaam).

NAAM-VARIANTEN
Varianten van Cornelis zijn: Kornelis, Cornelius, Kornelius, Cornilius, Cornelus, Cornelio, Kornelisz, Cornell, Cornel. In afgekorte vorm: Kees, Cees, Corneel, Korneel, Niels

Bij burgers is Cor of Kees gebruikelijk, bij boeren was het Knelis, Krelis of Nelis. Een klein kind noemt men Corretje. De vrouwelijke vorm is Cornelia (deftig), Corrie, Corry of Neel, Nellie (dagelijks gebruik).

BUITENLAND
In het Engels is het Neel, Neil, Neely
In het Frans is het Cornelis.

SLIEDREGT
Mijn achternaam is: van Sliedregt, letterlijk betekent dat “uit Sliedregt” Sliedrecht is een stad in Zuid-Holland, en wordt iets anders geschreven. Het woord is een samenstelling van Slie en dregt. Slie is een water en dregt betekent een doorwaadbare plaats of overtoom.

Slie komt van het Germaans sliwa en is te vergelijken met Schlei in Schleswig-Holstein, slijm en slijk. In het Middelnederlands van de late Middeleeuwen betekent slie zeelt (een vissoort).

Dregt wordt op allerlei manieren geschreven : drecht, tright, trigt;
en komt voor in vele plaatsnamen. De bekendste zijn Atrecht (Arras), Utrecht, Dordrecht en Maastricht. De streek Drechterland ligt vlak bij mijn huidige woonplaats Enkhuizen.

In de Statenbijbel van de familie uit 1637 wordt (in de namenlijst) de familienaam op verschillende manieren geschreven: Van Sliedrecht, van sliederecht en van Sliedregt.

WHAT’S IN A NAME ?
My nick name is Cor, an abbreviation, as usual in the Netherlands. My full name is Cornelis.

The name Cornelius probably comes from the Latin word cornu (horn) and means “the horned one”. This explanation can already be found with Plutarch; a Greek writer (45 – c.125 AD). Another explanation is “as strong as a horn” or “champion”.

CELEBRITIES
Famous is Cornelius Scipio, Africanus maior, the victor over Hannibal, the Carthaginian general who crossed the Alps with elephants in 201 BC in the Second Punic War. Cornelius Scipio’s daughter was called Cornelia.

In the Bible: Acts 10:01 Summary: Officer Cornelius is a righteous and believing man. He is not Jewish, but sees an angel of God enter his house. He must tell Peter about this apparition. Through Cornelius, Peter comes to realise that God does not distinguish between Jews and non-Jews. Jesus died for all people.

Pope Cornelius (Rome – Civitavecchia. A.D. 253) was the 21st Catholic Pope and canonized. He was pope from 251 to 253, the year in which he was exiled by Emperor Tebonian Gallus and died of hardship or beheading.

His memorial day is September 16. He is the patron saint of farmers and cattle. In case of cramps, nerves, eye and ear ailments, overstrain and epilepsy (Cornelius disease) he is asked for support.

A popular name of Saint Cornelius is in Brabant: ‘Sint Knillis’.

SPREAD
In Flanders, the name already occurs in the 12th century. Only in the 15th century does the name appear more and more in the Northern Netherlands and in the 16th century in Friesland. In the 16th and 17th centuries, the name came into use in England by Englishmen who had fled to Holland for religious freedom and then returned.

Many Dutch merchants used to settle on the Danish island of Amager, south of Copenhagen. There the name occurs in the form Crilles and the family name Crillesen. Compare Krelis and Cornelissen (surname).

NAME VARIANTS
Variants of Cornelis are: Kornelis, Cornelius, Kornelius, Cornilius, Cornelus, Cornelio, Kornelisz, Cornell, Cornel. In abbreviated form: Kees, Cees, Corneel, Korneel, Niels. Cor or Kees is common among citizens, while among farmers it was Knelis, Krelis or Nelis.  A small child is called Corretje.

The feminine form is Cornelia (genteel), Corrie, Corry or Neel, Nellie (daily use).

ABROAD
In English it’s Neel, Neil, Neely.
In French it’s Cornelis.

SLIEDREGT
My surname is: van Sliedregt, which literally means “from Sliedregt”
Sliedrecht is a city in South Holland, and is spelt slightly differently.
The word is a compound of Slie and dregt.
Slie is a water and dregt means a ford or crossing.

Slie comes from the Germanic sliwa and can be compared with Schlei in Schleswig-Holstein, slime and sludge. In the Middle Dutch of the late Middle Ages, slie means tench (a species of fish).

Dregt is written in various ways: drecht, tright, trigt; and occurs in many place names. The best known are Atrecht (Arras), Utrecht, Dordrecht and Maastricht. The Drechterland region is close to my current hometown of Enkhuizen.

In the Statenbijbel of the family from 1637 (in the list of names) the family name is written in different ways: Van Sliedrecht, van sliederecht and van Sliedregt.

BvV #1.01

#1.01

Beste kijkers en luisteraars

Dit is de eerste aflevering van Buro van Verwondering
De foto en het muziekarrangement zijn van Cor van Sliedregt

Geniet ervan.
Met vriendelijke groet
Cor van Sliedregt

FOTO
Vervuiling. Het begin van een nieuw tijdperk.

MUZIEK
Blauwkapje is een variatie op het kinderliedje Roodkapje.

Dear viewers and listeners

This is the very first episode from
Buro van Verwondering (Office of Wonders).
The photo and accompanying musical arrangement
are from Cor van Sliedregt.

Enjoy!
Cor van Sliedregt

PHOTO
Pollution. The beginning of a new era.

MUSIC
Blue Hood is a variation on the theme of the children’s song Little Red Riding Hood.

BvV #1.02

#1.02

FOTO
In het Streekbos, dat op de grens ligt van Enkhuizen en Grootebroek,
kwam ik deze verwarrende situatie tegen.
Een keuzeprobleem, iets wat vaker voorkomt:
Kies je voor het rechte pad of voor de slingerweg ?
Waar het naar toe leidt is onzeker, net zo als de toekomst.

MUZIEK
Dit is een bewerking in de stijl van een Ierse Jig van het
populaire en sentimentele “Een karretje dat op de zandweg reed”.
Het werd in de 19e eeuw gecomponeerd door arts-musicus J.J. Viotta (1848-1933) op een tekst van J.P. Heije (1809-1876).

PHOTO
I came across this confusing situation in the local woods which forms the boundary between Enkhuizen and Grootebroek.
A question of choices, something which occurs frequently.
Do you choose to follow the path on the right, or the windy path on the left? Where it leads you is unsure, as is the future.

MUSIC
This is a composition in the style of the Irish jig from the popular and sentimental ‘Een karretje dat op de zandweg reed’ (a cart that drove on the sand path). It was composed in the 19th century by the professor of music J.J.Viotta (1848 – 1933) for the lyrics of the song written by J.P Heije (1809 – 1876).

BvV #1.03

#1.03


FOTO
Een uitgestorven straat als gevolg van de Covid-19 maatregelen.
Leeg als een vroege zondagochtend, vervuld met een kale saaiheid vreugdeloos, ondanks de zon.Het doet verlangen naar het verleden èn een veranderde toekomst.

MUZIEK
Groenelandse straatje
informatie van de Liederenbank: Er zijn 121 liederen met deze tekst.
De oudste publicatie staat in de Liedbundel van Antonis van Butevest (ca. 1590) Geluidsopnamen in de 20e-eeuws, opgetekend door Ate Doornbosch e.a., beperkt zich tot de eerste strofe. Sommige opnamen bevatten bovendien een zwerfstrofe uit het Antwerps Liedboek.
Meer informatie is te vinden op de website:
http://www.benhartman.nl/tekst-en-uitleg/groenelandse-straatje/

PHOTO
An empty street as a result of the Covid-19 regulations, as empty as one to be found early on a Sunday morning Thanks to the lack of sun the street is filled with an atmosphere of bare and boring sadness.
It makes one yearn for the past and a changed future.

MUSIC: Greenland Street
The following information has been extracted from the collection of songs: There are 121 songs with these lyrics. The oldest can be found in the collection of songs by Antonis van Butevest (ca. 1590).
Sound recordings made by Ate Doornbosch in the 20th century are limited to the first stanzas. Some of the recordings actually contain roaming stanzas from Antwerp’s Liedboek (song book).
More information can be found on the following website:
http://www.benhartman.nl/tekst-en-uitleg/groenelandse-straatje/

BvV #1.04

#1.04


FOTO
Een zonnevlek, reflektie van zonlicht van een raam in de schaduw op een graspolletje. Ik schreef er een filosofische tekst bij.

een lichtpuntje
er is hoop
tussen stenen en beton
toch een sprietje groen
een mooi voorbeeld van moeder natuur

MUZIEK
Ik schreef een variatie op het bekende kinder-dansliedje
Groen is ‘t gras.

PHOTO
Sunlight reflected from a window on to a clump of grass.
I wrote a philosophical passage to accompany it:

MUSIC: Greenland Street
The following information has been extracted from the collection of songs: There are 121 songs with these lyrics. The oldest can be found in the collection of songs by Antonis van Butevest (ca. 1590).
Sound recordings made by Ate Doornbosch in the 20th century are limited to the first stanzas. Some of the recordings actually contain roaming stanzas from Antwerp’s Liedboek (song book).
More information can be found on the following website:
http://www.benhartman.nl/tekst-en-uitleg/groenelandse-straatje/

BvV #1.05

#1.05

FOTO
Groeten uit Enkhuizen, twee schaduwen van de werkelijkheid.

MUZIEK
“Uren, Dagen, Maanden, Jaren, vliegen als een schaduw heen”.
Een kerkelijk lied (Gezang 21) dat mijn ouders zongen in de periode van de jaarwisseling. De tekst gaat over de vergankelijkheid van het leven en de religie als ankerpunt. De muziek is van Heinrich Albert (1604 -1651) en de tekst van Mr. Rhynvis Feith (1753 – 1824). Het is oorspronkelijk een 18e eeuws Hernhuttergezang: “O gesegnetes regieren”.

PHOTO
Greetings from Enkhuizen, two shadows of reality.

MUSIC
‘The hours, days, months and years all fly away like the shadow’. A religious song (Singing 21) sung regularly by my parents around the time of the changing of the year. The lyrics are about the transience of life and religion as the fixed point of reference. The music is by Heinrich Albert (1604 – 1651) and the lyrics by Mr. Rhynvis Feith (1753 – 1824). Originally is was an 18th century Moravian Brethren song ‘gesegnetes regieren

BvV #1.06

#1.06

FOTO
Maandag 27 april was het Koningsdag. In Nederland een traditionele feestdag, met vrijmarkten en feestelijkheden. Maar we zagen dit jaar helaas – vanwege de corona – lege straten.

MUZIEK

Oorspronkelijk had het lied in 1891 de titel ‘Mijn Nederland’
en bestond het uit vijf coupletten.
De recentere versie bestaat uit drie coupletten.
Het lied is een ode aan Nederland en wordt vooral op Koningsdag nog gezongen.

Het lied werd opgenomen in de populaire liedbundel
Kun je nog zingen, zing dan mee (1906).
Het Polygoonjournaal in bioscopen gebruikte vroeger
voor de begin- en einddeun de melodie van het refrein.

Onder de titel DE CRISIS met de eerste regel: De malaise is gekomen. / Over ‘t gansche wereldrond, werd het ca. 1930 als pamflet aangeboden door werkelozen.

In de Tweede Wereldoorlog werd het nummer door de NSB veelvuldig gebruikt bij massabijeenkomsten. Er verscheen een nieuwe versie Waar de blanke top der duinen, afgezet met prikkeldraad.

De oudste bron is de liedbundel Zangvogeltjes (1890) waar de melodie toegeschreven wordt aan Franz Abt met een tekst van J.P. Regeer.
De eerste regel luidt: Waar der bergen trotsche gevel / Zich verheft in majesteit en het refrein begint met: Waar de roos der Alpen bloeit, / Daar is ‘t oord, dat meest mij boeit!

Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Waar_de_blanke_top_der_duinen
MP3 : https://geheugen.delpher.nl/nl/cms/cachedaudio?f=audio__KBMI01_27.mp3
INFO : https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Straatliederen/27.+Waar+de+blanke+top+der+duinen
INFO Liederenbank: http://www.liederenbank.nl/resultaatlijst.php?zoekveld=blanke+top+der+duinen&submit=zoek&enof=EN&zoekop=allewoordenlied&sorteer=jaar&lan=nl&wc=true

bronnen: wikipedia; International Folk Dancing U.S.A. by Betty Casey, Doubleday, 1981. p. 187 – 191. [met dansbeschrijvingen]; Algemene Muziek Encyclopedie.

Monday , 27th of April was Kings Day.
Traditional a day for celebration in The Netherlands;
there are free markets and a lot of festivities.
But unfortunaly this year – due to corona –
we saw empty streets.

Information about the tune.

A populair National Anthem, composed around 1891.
During the war it was used by the NSB National Socialists
who were sympathic to the German occupied.
The resistance wrote alternate lyrics.
After the WWII the chorus part of the melody
was used by the Cinema journal.

The first line is:
Where the white dunes shines in the sunglow.

BvV #1.07

#1.07

FOTO
Mededelingenbord van de Doopsgezinde kerk te Enkhuizen met de opvallende tekst: EERSTVOLGENDE DIENST * GEEN IDEE*.

MUZIEK
De melodie is van het bekende kinderlied Kortjakje. De tekst is :
Altijd is Kortjakje ziek
midden in de week, maar zondags niet
Zondags gaat zij naar de kerk , met een boek vol zilverwerk.
Altijd is Kortjakje ziek
midden in de week, maar zondags niet

Dit is een fragment uit: “Een nieuw lied, van Ragel Valderappus” (de 17e eeuw) De melodie komt uit Frankrijk en heeft daar de titel “Ah, vous dirai-je Maman”. De oudste Nederlandse bron in een liedboek uit 1740, waar het de titel “Klapper mantje” heeft.
Mozart componeerde 12 variaties op dit thema in 1785.
In Engeland in het bekend als “Twinkle, twinkle, Little star” (1806)

De melodie is gearrangeerd voor kerkorgel en trompet.

Uitgebreide informatie is te vinden op:
http://www.benhartman.nl/tekst-en-uitleg/kortjakje/

PHOTO
The notice board of the Baptist church in Enkhuizen, with the strange and remarkable information ‘Next service – no idea’.

MUSIC

The tune comes from the well know childrens song ‘twinkle twinkle little star’. The lyrics are as follows:
Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are

This is an extract from ‘A New Song’ by the 17th century composer Ragel Valderappus. The tune has its origins in France with the title ‘Ah, vous dirai-je Maman’. The oldest Dutch source with the title ‘Klapper Mantje’ was found in a song book dating from 1740. In 1785 Mozart composed twelve (12) variations on the theme. In English speaking countries the tune is associated with the nursery rhyme ‘Twinkle, twinkle little star’ (1806).

The tune you hear has been arranged for church organ and trumpet.

Further detailed information can be found on this website:
http://www.benhartman.nl/tekst-en-uitleg/kortjakje/

boek vol zilverwerk. = the bible
“Klapper mantje” = Klapperman / Klepperman = watchman

BvV #1.08

#1.08

FOTO
I.v.m. het Corona Virus is het verboden om dubbel te liggen.
Tevens is de binnenhaven gesloten.

MUZIEK
Deze week is de melodie van het lied “John Blunt”, ook bekend als”Get Up and Bar the Door” of “The Barring of the Door”. De melodie is genoteerd door de beroemde folklorist F.J. Child (Child Ballads nr. 275) naar de zang van Mrs. J. Seale uit Dorchester, UK in December 1906. Het is vertaald door Lennart Nijgh voor zijn toenmalige vrouw Astrid en is met de titel “Jan Bot” vastgelegd op de LP “De Razende Bol” in 1979. Het lied is gezongen door Ewan McColl, The Silly Sisters (Maddy Prior en June Tabor) Tony Rose en Marthy Carthy. De inhoud van het lied is als volgt:

Een echtpaar gaan dronken naar bed, maar vergeten de voordeur te sluiten. Geen van beiden wil de klus klaren en spreken af dat degene die het eerst iets zegt de deur moet gaan sluiten. Er komen drie obscure reizigers binnen die de drank voorraad aanspreken en zich te goed doen aan een uitvoerige maaltijd. Tot slot dringen ze de slaapkamer binnen en leggen de vrouw op de vloer. Dat gaat de man te ver en spreekt de ongewenste bezoekers toe, waarop zijn vrouw zegt: Jij sprak het eerst. Ga de deur sluiten!

Meer informatie en tekst:
https://muzikum.eu/nl/123-327-11365/astrid-nijgh/jan-bot-het-hoorns-hop-songtekst.html
https://lyrics.fandom.com/wiki/Martin_Carthy:John_Blunt

PHOTO
Due to the Corona Virus it is not allowed to moor two ships next to each other in the harbour. And anyway, the harbour is closed.

MUSIC
This week the melody is from the song “John Blunt”, a.k.a. “Get Up and Bar the Door” or “The Barring of the Door”. The melodie was transcribed by the famous folklorist F.J. Child (Child Ballads nr. 275) to the singing of Mrs. J. Seale from Dorchester, UK in December 1906. Ewan McColl, The Silly Sisters (Maddy Prior & June Tabor) Tony Rose, Martin Carthy and others have all performed the song.
The lyrics can be found on the next website:
https://lyrics.fandom.com/wiki/Martin_Carthy:John_Blunt
On YouTube the tune can be found by typing in John Blunt or The Barring of the Door.
Here is the Dutch version:
Jan Bot / Het Hoorns Hop (” John Blunt ” by Martin Carthy in Dutch)- Astrid Nijgh: https://www.youtube.com/watch?v=0lSSEnSdFWc

TRANSLATION OF THE PHOTO TEXT Due to the Corona Virus [ivm = in connection with] it is forbidden to stay double (two ships together) also the harbor is closed

BvV #1.09

#1.09

FOTO onderschrift
Een zonnig welkom voor Opa en Oma, op 1,5 m.
Kindertekening op de kade van de Compagnieshaven te Enkhuizen.

MUZIEK
Mijn Kindt Wilt Op Mijn Onderwijsing Letten.
Deze titel is volgens prof. Land gebaseerd op het bijbelboek Spreuken (5:1-4).
Bron: Het Luitboek van Thysius, Leiden, ca. 1620, no. 165

PHOTO caption:
A drawing on the street found on the quay of the ‘Compagnieshaven’ [harbour] Enkhuizen

‘a sunny welcome for grandma and grandpa at 1,5 m’.

.

MUSIC
My child will take care to listen to my advice.
According to prof. Land, this title is based on the book of proverbs (5:1-4) in the Bible.
Source: Lutebook of Thysius, Leiden, ca. 1620, no. 165

Music:
My Child, take care/attention of my teaching.
Source: Lutebook of Thysius, Leiden, ca. 1620, no. 165