BvV #5.23

#5.23

FOTO
Een ekster tussen de bloesem, het lijkt wel een Japanse haiku.

MUZIEK
The Magpie is ook bekend als The Maid van H.R. Bishop.
De melodie [RH.111 (ca. 1810)] komt uit het manuscript van
Rev. Robert Harrison (1770 – 1834 at Temple Sowerby, Cumbria).
Dankzij het Village Music Project is het digitaal op internet
beschikbaar. Village Music Project (The tune detectives) >
https://www.village-music-project.org.uk/

PHOTO
A magpie among the blossom,
it almost looks like a Japanese haiku.

MUSIC
The Magpie is also known as The Maid, by H.R. Bishop.
The melody [RH.111 (ca. 1810)] comes from the manuscript of
Rev. Robert Harrison (1770 – 1834 at Temple Sowerby, Cumbria).
Thanks to the Village Music Project,
it is digitally available on the internet.
Village Music Project (The tune detectives)

Temple Sowerby is a village and civil parish in Cumbria,
northern England. During the days of the crusades,
a member of the Knights Templar lived there.
The village’s association with the Knights Templar
gave it the name ‘Temple’.
Sowerby is Viking for “a homestead with poor soil”.

The Poor Fellow-Soldiers of Christ and of
the Temple of Solomon, mainly known as
the Knights Templar, was a French military order of
the Catholic faith, and one of the wealthiest and most
popular military orders in Western Christianity.
They were founded c. 1119, headquartered on
the Temple Mount in Jerusalem, and existed for nearly
two centuries during the Middle Ages. (wikipedia)

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.24

#5.24

FOTO
Donkere wolken pakken zich dreigend samen.
De piratenvlag wappert.
Komen de zeerovers over land ? Kinderspel of . . . ?

MUZIEK
Het was moeilijk een historisch lied over een zeerover te vinden.
Ik zocht met de zoektermen: piraat, zeeschuimer, vrijbuiter,
boekanier, flibustier en corsair. Alleen bij kaper had ik resultaat.
Vanwege copyright valt het prachtige lied “Seeräuber Jenny” (Pirate Jenny) uit de Dreigroschenoper (The Threepenny Opera) (1931)
van Bertold Brecht & Kurt Weill af. De Nederlandse versie
“Zeerover Jenny” (1963) werd gezongen door Corry Brokken.

Uiteindelijk kwam ik uit op: Kapitein Bart (Jean Bart / Jan Baert)
dat prachtig is vertolkt door Alfred Den Ouden. De beginregel is
“Dat Melpomena deze droeve dood beschreyt”.
Het verhaalt over de dood van de kapitein tijdens een aanval door
Engelse oorlogsschepen (kapers) in 1759.
Melpomena is één van de negen Griekse muzen.
Zij is de muze van muziek en dans, specifiek van het treurspel.
Als attribuut heeft ze een tragisch masker in haar hand.
De dramatische melodie past wonderschoon bij de tekst.

[Op de LP Alfred Den Ouden en Kristien Dehollander, (B4) LP Parsifal KLE 4000-121 (1975)
In 2005 uitgegeven als CD “Alfred Den Ouden, Kristien Dehollander – Traditionele Volksmuziek Uit Frans-Vlaanderen” Parsifal 251]

Lotte Lenya Singing “Seeräuber Jenny” (Pirate Jenny)
http://www.youtube.com/watch?v=Ec0clERjQ5A

Zeerover Jenny door Corry Brokken (1963)
http://www.youtube.com/watch?v=-RGCLRlfgG4

PS. Cor op lokale televisie: www.sanderoppad.nl
of: https://weeff.nl/categorie/sander_op_pad_in_west-friesland/

PHOTO
Dark clouds are ominously gathering. The pirate flag is fluttering.
Are the pirates coming over land? A Child’s game or … ?

MUSIC
It was difficult to find a historical song about a pirate. I searched using the keywords: pirate, corsair, freebooter, buccaneer, filbustier, and privateer. Only with the term ‘privateer’ did I find results. Due to copyright, I had to rule out the wonderful song “Seeräuber Jenny” (Pirate Jenny) from The Threepenny Opera (1931) by Bertolt Brecht & Kurt Weill.
The Dutch version “Zeerover Jenny” (1963) was sung by Corry Brokken.

I eventually came across “Kapitein Bart” (Captain Bart / Jean Bart / Jan Baert) beautifully performed by Alfred Den Ouden. The opening line is “Dat Melpomena deze droeve dood beschreyt” which tells the story of the captain’s death during an attack by English warships (privateers) in 1759. Melpomena is one of the nine Greek muses, she is the muse of music and dance, specifically of tragedy. She is depicted holding a tragic mask as an attribute. The dramatic melody perfectly complements the lyrics.

[On the LP Alfred Den Ouden and Kristien Dehollander, (B4) LP Parsifal KLE 4000-121 (1975) Released in 2005 as a CD “Alfred Den Ouden, Kristien Dehollander – Traditional Folk Music from French Flanders” Parsifal 251]

Lotte Lenya Singing “Seeräuber Jenny” (Pirate Jenny) http://www.youtube.com/watch?v=Ec0clERjQ5A

Zeerover Jenny by Corry Brokken (1963) http://www.youtube.com/watch?v=-RGCLRlfgG4

PS. Cor on local television: www.sanderoppad.nl or: https://weeff.nl/categorie/sander_op_pad_in_west-friesland/

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.25

#5.25

FOTO
Al enkele jaren ben ik gefascineerd door de verkleuring van gras.
Meestal zie je dat op een camping. Ik noem deze serie Geel Gras.
Na ca. een week is het gras verkleurd en is er een “afdruk” ontstaan.
Het is vergelijkbaar met een fotogram, waarbij voorwerpen op het fotopapier worden gelegd, belicht worden en na ontwikkeling een wit “schaduw”beeld ontstaat. Het gras is na ongeveer 14 dagen weer groen.

MUZIEK
Hoewel er verwijzingen zijn in de 18e eeuw in de liederenbank naar gras,
zijn er geen muzieknotaties van “Ik ben gezeten al in het gras” en
“Mes chers enfans, vaicy mardy gras”.
Jammer, maar hooi is gedroogd gras. Voila:
“Donder in’t Hooi”, ook wel genaamd “Onweer op ‘t hooi”, “Lekkerbekkie” en “Don Diego” (en verbasterd “Dondigo”). Een Noord-Hollandse melodie vanaf tweede helft 18e eeuw die tot 1952 voorkomt in Wijdenes (West-Friesland).
In de tweede maat komt een melodische figuur voor die ik Hop-sa-sa noem.
Deze melodie frase verschijnt vaak in de horlepiep of hornepipe.

PHOTO
For several years I have been fascinated by the discoloration of grass.
You usually see this on a campsite. I call this series Yellow Grass.
After about a week, the grass has discolored and an “impression” has been created. It is similar to a photogram, where objects are placed on the photographic paper, exposed, and after development a white “shadow” image is created. The grass is green again after about 14 days.

MUSIC
Although there are references in the 18th century in the song database to grass, there are no music notations for “I am sitting in the grass” and “Mes chers enfans, vaicy mardy gras” [“My dear children, here comes Fat Tuesday”]. Too bad, but hay is dried grass. Here you go: “Thunder in the Hay”, also known as “Thunderstorm on the Hay”, “Delicacy” and “Don Diego” (and corrupted “Dondigo”). A North Holland melody from the second half of the 18th century that appears in Wijdenes (West-Friesland) until 1952. In the second bar, there is a melodic figure that I call Hop-sa-sa. This melody phrase often appears in the hornpipe (or in Dutch – corrupted: horlepiep).

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.26

#5.26

FOTO
Een grensgeval; met het overschrijden van de grens verandert
de kleur. Grenzen worden vandaag de dag steeds hardere lijnen,
maar het zou vloeiender/vager kunnen en mogen zijn.
De grens tussen asfaltcultuur en natuur, dood en leven,
éénvormig en veelzijdig. Een foto om bij te filosoferen.
Het was een moment stilstaan tijdens een wandeling.

MUZIEK
De melodie “Verbaazing der Natuur” werd gebruikt
bij het lied “de Vleijery”.
Het is een toneellied uit het Zinnespel
“Tieranny van Eigenbaat in het Eiland van Vrijekeur. ” (1680).

PHOTO
A border case; with the crossing of the border the color changes.
Borders are becoming harder lines nowadays,
but it could and should be more fluid/vague.
The border between asphalt culture and nature, death and life,
monotonous and versatile. A photo to philosophize about.
It was a moment of stopping during a walk.

MUSIC
The melody “Verbaazing der Natuur” [amazement about nature]
was used in the song “de Vleijery” [the flattery].
It is a theatrical song from the play
“Tieranny van Eigenbaat in het Eiland van Vrijekeur” (1680)
[tyranny of self-interest (selfishness) on the island of free choice].

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above

BvV #5.27

#5.27

FOTO
Een vrolijke entree van een camping in Houlgate, Normandië –
aan de Franse kust tussen Caen en Le Havre.

MUZIEK
“Mat Lot frans” leek mij een mooie titel voor bij de foto.
Mat lot is een vreemde schrijfwijze voor Madlot,
een matrozendans uit Frankrijk. Andere schrijfwijzen zijn:
Matelotte, Madelot en Maclotte.
Het is een contradans, meestal in 6/8 maat, die voor het eerst
werd beschreven in 1706. In Nederland raakte de dans bekend
rond 1800, en vanaf die tijd komen ook versies voor in 2/4 maat.

PHOTO A cheerful entrance to a campsite in Houlgate, Normandy – on the Rench coast between Caen and Le Havre.

MUSIC
“Mat Lot frans” seemed like a nice title for the photo.
Mat Lot is a strange spelling for Madlot,
a sailor’s dance from France. Other spellings are:
Matelotte, Madelot, and Maclotte.
It is a contradance, usually in 6/8 time, first described in 1706.
The dance became popular in the Netherlands around 1800,
and from that time onwards, versions in 2/4 time also appeared.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above