BvV #5.21

#5.21

FOTO
Het is altijd weer fascinerend hoe de natuur de cultuur overwoekert.
Dit maal een ongebruikt betegeld plein. Maar ik denk ook aan
de piramides in Midden-en Zuid Amerika, kasteelruïnes enzovoorts.
Het is een kwestie van tijd, maar soms gaat het verbazingwekkend snel: een paar jaar verder en het één en ander is verdwenen.
“Het zachte overwint het harde” is een uitspraak van
de Chinese filosoof Lau Tse (Lao Zi/ Lau Tzu / 6e of 5e eeuw v. Chr.)
in het boek Tao Te Ching.
Dichteres Henriette Roland Holst ( 1869 – 1952) formuleerde het als volgt:

De zachte krachten zullen zeker winnen
in ‘t eind – dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zo ‘t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

Uit: Verzonken grenzen (1918)

MUZIEK
Johann Adam Hiller (1728 – 1804) componeerde de melodie “Ohne Lieb und ohne wein” die in Nederland ook populair was onder verschillende titels, zoals air en aria. Behalve instrumentale versies werd de melodie ook gebruikt voor het lied De Schoonmaakster, met de beginregel: Ik zit hier op de stoep en wacht, in de bundel Volks-Liedjens. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van ‘t Algemeen. (1789). Als dansmelodie is het op Terschelling bekend als “Zwart laat hem scheren”

[http://www.youtube.com/watch?v=4RntiR1FJWI]

Hiller, ook wel Hüller, was een actieve organisator. Hij gaf in 1759 het eerste Duitse muziektijdschrift Der musikalische Zeitvertreib uit. Vanaf 1771 leidde Hiller een opleiding voor zangkunst te Leipzig, die beroemde zangeressen heeft opgeleid. Hij was behalve componist ook dirigent en organiseerde concerten o.a. in Leipzig.

PHOTO
It is always fascinating how nature overtakes culture. This time,
an unused tiled square. But I also think of the pyramids in Central
and South America, castle ruins, and so on. It’s a matter of time,
but sometimes it happens surprisingly fast: a few years later and
certain things have disappeared. “The soft overcomes the hard”
is a saying by the Chinese philosopher Lao Tzu (6th or 5th century BC) in the book Tao Te Ching. Poet Henriette Roland Holst (1869 – 1952) formulated it as follows:

The soft forces will certainly win
in the end – this I hear as an intimate whisper
inside me: if it were to be silent, all light would darken
all warmth would freeze inside.

From: Sunken borders (1918)

MUSIC
Johann Adam Hiller (1728 – 1804) composed the melody
“Ohne Lieb und ohne wein,” which was also popular in the Netherlands under various titles, such as an air and aria.
Apart from instrumental versions, the melody was also used
for the song “De Schoonmaakster,” with the opening line:
I sit here on the doorstep and wait, in the collection of Folk Songs.
Published by the Society: for the Benefit of All. (1789).
As a dance melody, it is known on Terschelling as
“Zwart laat hem scheren”

[http://www.youtube.com/watch?v=4RntiR1FJWI]

Hiller, also known as Hüller, was an active organizer.
In 1759, he published the first German music journal Der musikalische Zeitvertreib. From 1771, Hiller led a training program
for vocal art in Leipzig, which trained famous female singers.
Besides being a composer, he was also a conductor and
organized concerts in Leipzig.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above