a. WHAT’S IN A NAME?

WHAT’S IN A NAME?

Mijn roepnaam is Cor, een afkorting, zoals gebruikelijk in Nederland. Voluit is mijn naam Cornelis.

De naam Cornelius komt waarschijnlijk van het Latijnse woord cornu (hoorn) en betekent “de gehoornde”. Deze verklaring komt al bij Plutarchus voor; een Griekse schrijver (45 – c.125 na Chr.). Een ander verklaring is “zo sterk als een hoorn” of “kampioen”.

BEROEMDHEDEN
Beroemd is Cornelius Scipio, Africanus maior, de overwinnaar van Hannibal, de Carthaagse veldheer die in 201 voor Christus met olifanten over de Alpen trok in de Tweede Punische Oorlog. De dochter van Cornelius Scipio heette Cornelia.

In de Bijbel: Handelingen 10: 01 Samenvatting: Officier Cornelius is een rechtvaardig en gelovig man. Hij is niet joods, maar ziet een engel van God zijn huis binnenkomen. Hij moet Petrus vertellen over deze verschijning. Door Cornelius gaat Petrus beseffen dat God geen onderscheid maakt tussen joden en niet-joden. Jezus is voor alle mensen gestorven.

Paus Cornelius (Rome – Civitavecchia. A.D. 253) was de 21ste Katholieke Paus en is heilig verklaard. Hij was paus van 251 tot 253, het jaar waarin hij door keizer Tebonianus Gallus verbannen werd en door ontberingen of door onthoofding stierf. Zijn gedenkdag is 16 september. Hij is beschermheilige van boeren en het rundvee. Bij kramp, zenuw- , oog- en oorkwalen, overspannenheid en epilepsie (de Corneliusziekte) vraagt men hem om steun. Een volksnaam van de heilige Cornelius is in Brabant: ´Sint Knillis´.

VERSPREIDING
In Vlaanderen komt de naam al voor in de 12e eeuw. Pas in de 15e eeuw komt de naam in de Noordelijke Nederlanden steeds meer voor en in de 16e eeuw in Friesland. In de 16e en 17e eeuw kwam de naam in Engeland in gebruik door Engelsen die vanwege geloofsvrijheid naar Holland waren gevlucht en terugkeerden.

Op het Deense eiland Amager, dat ten Zuiden van Kopenhagen ligt, vestigden zich vroeger veel Hollandse kooplieden. Daar komt de naam voor in de vorm Crilles en de familienaam Crillesen. Vergelijk Krelis en Cornelissen (achternaam).

NAAM-VARIANTEN
Varianten van Cornelis zijn: Kornelis, Cornelius, Kornelius, Cornilius, Cornelus, Cornelio, Kornelisz, Cornell, Cornel. In afgekorte vorm: Kees, Cees, Corneel, Korneel, Niels

Bij burgers is Cor of Kees gebruikelijk, bij boeren was het Knelis, Krelis of Nelis. Een klein kind noemt men Corretje. De vrouwelijke vorm is Cornelia (deftig), Corrie, Corry of Neel, Nellie (dagelijks gebruik).

BUITENLAND
In het Engels is het Neel, Neil, Neely
In het Frans is het Cornelis.

SLIEDREGT
Mijn achternaam is: van Sliedregt, letterlijk betekent dat “uit Sliedregt” Sliedrecht is een stad in Zuid-Holland, en wordt iets anders geschreven. Het woord is een samenstelling van Slie en dregt. Slie is een water en dregt betekent een doorwaadbare plaats of overtoom.

Slie komt van het Germaans sliwa en is te vergelijken met Schlei in Schleswig-Holstein, slijm en slijk. In het Middelnederlands van de late Middeleeuwen betekent slie zeelt (een vissoort).

Dregt wordt op allerlei manieren geschreven : drecht, tright, trigt;
en komt voor in vele plaatsnamen. De bekendste zijn Atrecht (Arras), Utrecht, Dordrecht en Maastricht. De streek Drechterland ligt vlak bij mijn huidige woonplaats Enkhuizen.

In de Statenbijbel van de familie uit 1637 wordt (in de namenlijst) de familienaam op verschillende manieren geschreven: Van Sliedrecht, van sliederecht en van Sliedregt.

WHAT’S IN A NAME ?
My nick name is Cor, an abbreviation, as usual in the Netherlands. My full name is Cornelis.

The name Cornelius probably comes from the Latin word cornu (horn) and means “the horned one”. This explanation can already be found with Plutarch; a Greek writer (45 – c.125 AD). Another explanation is “as strong as a horn” or “champion”.

CELEBRITIES
Famous is Cornelius Scipio, Africanus maior, the victor over Hannibal, the Carthaginian general who crossed the Alps with elephants in 201 BC in the Second Punic War. Cornelius Scipio’s daughter was called Cornelia.

In the Bible: Acts 10:01 Summary: Officer Cornelius is a righteous and believing man. He is not Jewish, but sees an angel of God enter his house. He must tell Peter about this apparition. Through Cornelius, Peter comes to realise that God does not distinguish between Jews and non-Jews. Jesus died for all people.

Pope Cornelius (Rome – Civitavecchia. A.D. 253) was the 21st Catholic Pope and canonized. He was pope from 251 to 253, the year in which he was exiled by Emperor Tebonian Gallus and died of hardship or beheading.

His memorial day is September 16. He is the patron saint of farmers and cattle. In case of cramps, nerves, eye and ear ailments, overstrain and epilepsy (Cornelius disease) he is asked for support.

A popular name of Saint Cornelius is in Brabant: ‘Sint Knillis’.

SPREAD
In Flanders, the name already occurs in the 12th century. Only in the 15th century does the name appear more and more in the Northern Netherlands and in the 16th century in Friesland. In the 16th and 17th centuries, the name came into use in England by Englishmen who had fled to Holland for religious freedom and then returned.

Many Dutch merchants used to settle on the Danish island of Amager, south of Copenhagen. There the name occurs in the form Crilles and the family name Crillesen. Compare Krelis and Cornelissen (surname).

NAME VARIANTS
Variants of Cornelis are: Kornelis, Cornelius, Kornelius, Cornilius, Cornelus, Cornelio, Kornelisz, Cornell, Cornel. In abbreviated form: Kees, Cees, Corneel, Korneel, Niels. Cor or Kees is common among citizens, while among farmers it was Knelis, Krelis or Nelis.  A small child is called Corretje.

The feminine form is Cornelia (genteel), Corrie, Corry or Neel, Nellie (daily use).

ABROAD
In English it’s Neel, Neil, Neely.
In French it’s Cornelis.

SLIEDREGT
My surname is: van Sliedregt, which literally means “from Sliedregt”
Sliedrecht is a city in South Holland, and is spelt slightly differently.
The word is a compound of Slie and dregt.
Slie is a water and dregt means a ford or crossing.

Slie comes from the Germanic sliwa and can be compared with Schlei in Schleswig-Holstein, slime and sludge. In the Middle Dutch of the late Middle Ages, slie means tench (a species of fish).

Dregt is written in various ways: drecht, tright, trigt; and occurs in many place names. The best known are Atrecht (Arras), Utrecht, Dordrecht and Maastricht. The Drechterland region is close to my current hometown of Enkhuizen.

In the Statenbijbel of the family from 1637 (in the list of names) the family name is written in different ways: Van Sliedrecht, van sliederecht and van Sliedregt.